1.- OBJECTE i ABAST 

El sorteig és organitzat a través de la marca SANDÍA FOODIE per GRUPO AUTOR SL (en endavant, SANDÍA FOODIE), amb domicili social a Paseo Progrés nº34, Olesa de Montserrat, Barcelona CIF B66829136, mitjançant la modalitat de combinació aleatòria amb finalitats publicitàries. El període per participar en el sorteig estarà especificat en la publicació de cada sorteig. En aquesta publicació, cada participant ha de complir els requisits especificats per poder participar en el sorteig anunciat. La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i d’àmbit nacional. 

 

2.- DESVINCULACIÓ DE LA XARXA SOCIAL 

Les xarxes socials utilitzades per a cada sorteig s’utilitzaran únicament com a canals dels concursos/sortejos, sense que la xarxa social promocioni, avali o administri de manera algun aquesta promoció. L’organització, informació i responsabilitat de la mateixa recau de manera exclusiva a SANDÍA FOODIE. L’usuari es desvincula de les xarxes socials de manera que la informació i dades personals facilitades per a la participació en el sorteig els proporciona SANDÍA FOODIE, i no a la xarxa social. 

 

3.- DRET A PARTICIPAR 

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física, major de 18 anys, que resideixi en territori espanyol i es trobi físicament en el territori durant el desenvolupament del sorteig. La participació no és, en cap cas, lligada a la compra de mercaderies, de serveis o de drets d’utilització. 

 

Aquelles persones vinculades, mitjançant relació laboral o mercantil, tant a l’empresa organitzadora com a les empreses col·laboradores o aquells que deixin de ser treballadors en ple període promocional, així com els familiars dels mateixos fins al tercer grau, no podran participar en el sorteig. 

 

Per participar, l’usuari haurà d’entrar a les nostres plataformes (Facebook, Instagram i/o Easypromos, depenent de la utilitzada en cada ocasió)emplenar tots els requisits amb les dades que s’especifiquen; així com donar M’agrada, comentar la publicació, esmentar la pàgina en la publicació, etiquetar a altres usuaris o compartir imatges, si es dóna el cas. 

 

Un cop enviat i completats tots els requisits, els participants seran inclosos en el sorteig. Per inscripció s’entén el dret que té una persona física a participar una vegada en el sorteig. Es possible la participació múltiple en el sorteig amb fotografies i tiquets diferents. Per a poder participar serà necessari enviar una imatge de qualitat, a través del canal establert, en la que es vegi de forma nítida i clara el producte adquirit, ja sigui SANDÍA FOODIE o MELÓN DE AUTOR, i el tiquet de compra d’aquest. Aquelles imatges en les quals no s’aprecia el producte o no és llegible el tiquet de compra, quedaran excloses. 

 

Únicament s’acceptaran inscripcions enviades a través d’Internet i pel procediment establert. 

A més, es consideraran nul·les totes les inscripcions incompletes, falses o bé que no compleixin amb els requisits demanats en la publicació.  

No estaran permesos els comentaris el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos, discriminatoris o que poguessin vulnerar drets a tercers. Aquest tipus de publicacions desqualificaran als participants que les hagin emès de forma automàtica 

 

 

4.- PREMIS 

El premi estarà especificat en cada sorteig. Recordeu que la imatge mostrada en el premi és només il·lustrativa, i no representa el premi real, podent ser els productes d’un altre color. 

 

El premi consisteix en una nit d’hotel en un establiment de 4 estrelles a triar entre tres opcions que es comunicarán als gunayadors del sorteig.  

 

Podran beneficiar-se de l’enviament gratuït d’el premi tots els residents a Espanya península i Illes Balears. Excloses les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. 

 

5.- SORTEIG 

El procediment del sorteig es realitzarà a través de la plataforma Easypromos. Aquests usuaris es recolliran en una base de dades i mitjançant la plataforma, s’escollirà a dos guanyadors, sent seleccionats de forma aleatòria així com cinc suplents perquè en cas de no poder contactar amb un dels guanyadors, passar al següent usuari segons ordre d’extracció. 

 

Els noms des guanyadors seran publicats en les xarxes socials de SANDÍA FOODIE. 

 

SANDÍA FOODIE contactarà amb els guanyadors via missatge privat de Facebook, Instagram o mail, depenent del canal que hagi utilitzat el guanyador per a la seva participació, i així notificar el resultat a la mateixa. El guanyador haurà de respondre al mateix missatge privat exclusivament des del canal pel qual li ha arribat la notificació. SANDÍA FOODIE disposarà de 24 hores, a comptar de la data de realització de l’sorteig, per contactar amb el guanyador i sol·licitar-li les seves dades identificatives i l’acceptació del premi. En el cas que el guanyador no contesti a aquest missatge i per tant no és possible localitzar el guanyador en un termini de 48 hores, o bé el premi fos expressament rebutjat per qualsevol causa, l’organització anirà als registres de reserva per ordre d’extracció. 

 

En la comunicació amb l’usuari guanyador es proporcionarà tota la informació necessària per a l’enviament o la recollida del premi (nom, cognoms, correu electrònic, data de naixement, telèfon i adreça postal); per retirar el mateix, serà condició indispensable, confirmar les dades identificatives a SANDÍA FOODIE. L’acceptació i gaudi del premi comporta el consentiment del guanyador al fet que el seu nom, cognoms i / o fotografies amb el premi (ja sigui recollint o gaudint d’ell) es publiquin en les xarxes socials de SANDÍA FOODIE, sense que aquesta utilització li confereixi el dret de remuneració o cap benefici. 

 

El premi serà enviat al domicili del guanyador durant el mes següent a la realització de l’sorteig, segons acordin empresa i guanyador. El guanyador s’haurà de fer càrrec de l’acompliment de les obligacions fiscals que siguin aplicables o de qualsevol altra normativa aplicable, que li corresponguin per haver estat premiat. 

 

SANDÍA FOODIE queda eximit de responsabilitat davant el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. 

 

6.- RESPONSABILITAT DE LA MARCA 

SANDÍA FOODIE, com a empresa organitzadora del sorteig, es reserva el dret a reduir o ampliar la durada, modificar o cancel·lar el sorteig davant de qualsevol imprevist que pugui succeir durant les dates en què la participació al sorteig estarà oberta, no podent en cap manera exigir responsabilitats en aquest sentit. 

 

Així mateix, SANDÍA FOODIE no es responsabilitza de les afirmacions fetes per terceres persones a la xarxa social, reservant-se el dret a portar a terme les accions judicials que cregui oportunes. 

 

El sorteig pot ser suspès, ampliat, ajornat o cancel·lat totalment o parcialment en cas de concórrer qualsevol fet aliè o intern a l’organització com, per exemple, un incident tècnic greu a Internet o no superar el mínim de 25 participants. 

 

L’empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin concórrer per la manca temporal de disponibilitat o continuïtat dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, com seria en els casos de fallades d’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet. 

 

SANDÍA FOODIE queda exempta de tota responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se el guanyador durant el gaudi del premi. 

 

7.- MOTIU DE ELIMINACIÓ 

Serà motiu d’eliminació en el sorteig la participació amb un producte diferent de SANDÍA FOODIE o MELÓN DE AUTOR i que en el tiquet no sigui identificable el producte o qualsevol circumstància que l’organització consideri poc ètiques.  

 

8.- INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Amb la finalitat que els usuaris coneguin amb anterioritat a l’enviament del formulari de participació al sorteig, la informació bàsica sobre protecció de les seves dades personals, a continuació, es posa a la seva disposició la informació bàsica sobre protecció de dades: 

 

 

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

responsable 

GRUPO AUTOR SL  

finalitat 

Gestionar el present sorteig i comunicar-se amb els participants guanyadors  

legitimació 

Consentiment de l’interessat  

destinataris 

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal  

drets 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional  

informació addicional 

Podeu consultar més informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades a la nostra pàgina web: 

www.sandiafoodie.com/bases-legales-juegos 

 

 

 

9.- Llei aplicable 

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals deL sorteig, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquell moment. 

 

En cas de litigi les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Olesa de Montserrat amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 

 

 

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL SORTEIG 

La participació en el sorteig suposa l’íntegra acceptació de les presents Bases, sense reserva ni cap exclusió.  

En cas que es vulgui obtenir més informació o per a la resolució de qualsevol dubte a l’respecte, pot posar-se en contacte amb l’empresa organitzadora enviant un correu electrònic a comercial@tropfruits.com.